Mijn Flirt - Voorwaarden

Mijn Flirt - Voorwaarden

Overzicht:
(klik op het gewenste onderdeel)

Informatie Mailbox

Met deze service bieden wij u een elektronische mailbox - ter vervanging van een postbus - om onze Flirt-lezers en lezeressen op een discrete manier berichten te laten sturen en ontvangen.
Je kan deze berichten lezen en versturen via de site, van eender welke computer, en dit beperkt het risico dat anderen jouw mails te zien krijgen.
Deze service is gratis en wij hebben alleen je gegevens en een kopie van je identiteitskaart nodig. De mailbox is steeds gekoppeld aan een persoonlijke FMS-code die je bij je advertentie in Flirt Contactmagazine kan vermelden (FMS staat voor Flirt Message Service).

Hoe ga je nu te werk voor het verkrijgen van deze mailbox?

  • 1. Je gaat op internet naar www.flirtcontact.com
  • 2. Je bevestigt dat je ouder bent dan 18 jaar.
  • 3. Je hebt toegang tot alle informatieve rubrieken zonder in te loggen.
  • 4. Je klikt op "Mijn mailbox".
  • 5. Je gaat "registreren": je vult je naam + voornaam in, je bestaand e-mailadres en je geboortejaar. Je bevestigt de ingevulde gegevens (je eigen e-mailadres wordt verder niet meer gebruikt en je persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden).
  • 6. Binnen enkele minuten ontvang je op je e-mailadres een FMS-code (bijv. FMS-33) en een paswoord.
  • 7. Nu kan je inloggen via jouw FMS-code en eventueel je paswoord wijzigen.
  • 8. Je stuurt ons je gegevens (naam en adres) en een fotokopie van je identiteitskaart + jouw FMS-code via PB 10100, 9140 Temse 1 of naar dit adres.
  • 9. Wanneer je gegevens op de redactie zijn, wordt je mailbox "geactiveerd" en kan je zowel berichten lezen als ontvangen.
  • 10. De bedoeling is nu dat je bij jouw advertentie, naast een postbus of GSM-nummer, je FMS-code vermeldt, zodat geïnteresseerde Flirt-lezers en -lezeressen, je zo rechtstreeks via de mailbox kunnen contacteren.

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1. De Flirtcontact.com-service is een overeenkomst tussen degene die zich registreert op de site (leden) en Flirt Contactmagazine.

1.2. Flirtcontact.com is ontworpen om volwassen lezers en lezeressen van Flirt Contactmagazine op internet in contact te brengen. Door het doorlopen van de aanmeldprocedure en het aanklikken van de “registreer”-knop ga je akkoord met de algemene voorwaarden en privacybeleid

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het leveren van Flirtcontact.com service aan leden. Bij inschrijving zijn de algemene voorwaarden zoals hier omschreven van toepassing. Vanzelfsprekend houden wij ons aan alle wettelijke bepalingen op het gebied van privacy, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


2. Inschrijvingsvoorwaarden

Je moet 18 jaar of ouder zijn om je in te schrijven. Om berichten via je mailbox te lezen of te sturen, hebben wij een kopie van je identiteitskaart nodig om je mailbox te “activeren”.


3. Gedragregels

3.1. Je zult Flirtcontact.com niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hieronder worden onder meer de volgende handelingen begrepen: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, dierenseks, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. "mailbommen"; computervredebreuk ("hacken") via Flirtcontact.com of internet; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden.

3.2. Indien je merkt of het vermoeden hebt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot Flirtcontact.com dien je zulks binnen vijf werkdagen schriftelijk aan ons te melden.

3.3. Je stemt ermee in je niet meerdere malen op de service in te schrijven.

3.4. Ons privacy beleid zoals omschreven hieronder maakt deel uit van de Flirtcontact.com-service. Door inschrijving verklaar je met dit beleid in te stemmen en je eraan te houden.

3.5. Je verklaart geen foto's van dieren, jeugdfoto's, groepsfoto's of foto's van andere mensen dan jijzelf op onze site te publiceren.

3.6. Je verklaart eerlijke en accurate informatie over jezelf te verschaffen.

3.7. Je stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als je omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door jou verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behouden wij ons het recht voor je inschrijving te beëindigen en je verdere toegang tot de site te weigeren.

3.8. Je stemt ermee in dat je persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat je op onze site publiceert, alsmede je interacties met andere leden.

3.9. Je verklaart dat jouw inschrijving bij Flirtcontact.com alleen door jou persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan jouw inschrijving te gebruiken en je mag je inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

3.10. Je verklaart de persoonlijke gegevens van derden, waarover je via Flirtcontact.com beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens je via Flirtcontact.com beschikt.

3.11. Je verklaart geen "junkmail", "spam", kettingbrieven, "mailings" of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalige leden te zullen distribueren.

3.12. Je verklaart je op geen enkele wijze te zullen uitgeven voor een ander. Dat houdt ook in dat je je niet als een ander lid of een werknemer van Flirtcontact.com zal voordoen.

3.13. Je verklaart het gebruik van Flirtcontact.com en plezier van andere leden niet opzettelijk nadelig te beïnvloeden of te storen.

3.14. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.


4. Privacy

4.1. Je externe e-mailadres wordt door ons nooit aan derden bekendgemaakt. Bang voor ongewenste post (spam) hoef je dus niet te zijn!

4.2. Wij maken in de uitvoering van onze dienstverlening in sommige gevallen gebruik van de diensten van derden. Deze derden hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dat nodig is voor de uitoefening van hun taak. Zij mogen deze gegevens voor geen enkel ander doel gebruiken.

4.3. Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking door ons van je gegevens kan je je wenden tot redac@flirtcontact.com.


5. Aansprakelijkheid

5.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor berichten die gewisseld worden tussen leden. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene.

5.2 Wij zijn verplicht ons in te spannen voor een degelijke beveiliging van Flirtcontact.com. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

5.3. Het gebruik van Flirtcontact.com is geen garantie voor het ontvangen van reacties op uw berichten.

5.4. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van je inschrijving.

5.5. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden die jou herkennen of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak.

5.6. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik door derden van door jezelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. Wij raden je daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat je over jezelf plaatst en maximaal gebruik te maken van de privacy-bescherming die Flirtcontact.com je biedt.


6. Technisch falen van de website

6.1. Wij garanderen niet dat Flirtcontact.com foutloos is en niet zal worden onderbroken door storingen. We spannen ons in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.

6.2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

6.3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.


7. Onze rechten

7.1. Wij behouden ons het recht voor leden te weigeren, hetgeen de aanvrager zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld.

7.2. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

7.3. De voorwaarden en omstandigheden van de overeenkomsten tussen jou en ons kunnen elk moment onderhevig zijn aan veranderingen en worden van kracht vanaf de eerstvolgende maandelijkse verschijning van Flirt Contactmagazine.

7.4. Wij houden ons het recht voor, maar hebben hiertoe geen verplichting, om berichten (vrije voor iedereen leesbare tekstvelden) en beeldmateriaal dat op het openbare gedeelte van de site wordt geplaatst, te bekijken en te lezen; en wij hebben het recht om materiaal te verwijderen dat in strijd is met wettelijke bepalingen of bepalingen uit deze voorwaarden.


8. Beëindiging lidmaatschap

8.1. Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. We hebben geen trucjes om het opzeggen van je lidmaatschap moeilijk te maken. Als je wilt opzeggen kan dat met één berichtje (per post naar PB 10100, 9140 Temse 1 of per mail naar redac@flirtcontact.com).

8.2. Wij zijn gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere ingebreke stelling of gerechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot Flirtcontact.com geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien je één of meer van je verplichtingen jegens ons niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt. Het lidmaatschap kan onder andere met onmiddellijke ingang worden beëindigd als gevolg van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten over hinderlijk/onacceptabel chat/e-mail gedrag, die ons via andere leden bereiken.


9. Slotbepalingen

9.1. Wanneer Flirtcontact.com wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen jou en ons bestaan over op deze andere rechtspersoon.

9.2. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

9.3. Op betrekkingen tussen jou en ons is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen tussen jou en ons worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde Rechtbank van Dendermonde.


Ik verklaar 18 jaar of ouder te zijn en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en wens mij aan te melden (zie “registreren”).


Privacybeleid

Cultus b.v.b.a. verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de redactie via PB 10100, 9140 Temse of via redac@flirtcontact.com.


Verwerkingsdoeleinden

Cultus b.v.b.a. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, verzendingen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit).


Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.


Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Cultus b.v.b.a. verbonden zijn of met enige andere partner van Cultus b.v.b.a.

Cultus b.v.b.a. garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.


Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).


Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: redac@flirtcontact.com


Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.


Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).